Nhà lệch tầng hiện đại

Nhà 3 tầng lệch hiện đại đủ các công năng.

KIẾN TRÚC